Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych
Adres
Nysańska 4 
49-301 Brzeg
woj. opolskie
Kontakt
tel. +48 774 446 536
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ochrony zdrowia, problemach naruszeń praw pacjenta

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony życia, zaś obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
W związku z tym, kategoriami spraw najczęściej związanymi z tą problematyką są sprawy dotyczące:

  • praw, jakie mi przysługują,
  • ocen, czy działania lekarza i personelu były zgodne z prawem,
  • błędu w sztuce lekarskiej,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza – polegająca na poniesieniu przez niego odpowiedzialności w myśl przepisów o ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także o izbach lekarskich, potocznie można mówić „sądzie lekarskim” nad czynem lekarza, w wyniku którego lekarz może być np. pozbawiony prawa wykonywania zawodu,
  • prawa do leku i świadczenia medycznego,
  • prawa do odszkodowania (rozumianego jako kwota pieniężna, której można domagać się w związku z zaistniałą szkodą) i zadośćuczynienia (mającego na celu zadośćuczynić stratom moralnym, emocjonalnym zaistniałym w związku ze zdarzeniem).
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21