Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - Caritas Archidiezezji Poznańskiej
Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Adres
Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań
woj. wielkopolskie
Dni i godziny przyjmowania interesantów
Osoby Pokrzywdzone są umawiane na poradę prawną po uprzednim umówieniu telefonicznym bądź mogą zgłosić się na dyżur podany w kalendarzu na stronie Ośrodka.
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- <br>
- Poradnictwo w sprawach z zakresu pomocy społecznej To kategoria spraw dotycząca wszystkich obywateli znajdujących się przede wszystkim w trudnej sytuacji finansowej, lokalowej, zdrowotnej, wymagających wsparcia (stałego lub tymczasowego) ze strony państwa.
Na pomoc społeczną mogą liczyć osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności członka rodziny, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, śmierci członka rodziny.
Pomoc przyznawana przez państwo ma najczęściej formę zasiłku. Zasiłek może być przyznany jako stały, okresowy lub celowy. Oprócz zasiłku można również starać się o środki pieniężne na usamodzielnienie się, odzież, posiłki, czy lokal socjalny.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego

umowa zlecenia – polegająca na wykonaniu pewnej czynności (zarówno za, jak i bez wynagrodzenia pieniężnego),
umowa agencyjna – np. zawierana z agentem ubezpieczeniowym a firmą ubezpieczeniową,
umowa komisu – kupno lub sprzedaż na rzecz osoby trzeciej,
umowa przewozu – przewóz osób lub rzeczy, np. przejazd PKP,
umowa spedycji – rozumiana jako przewóz rzeczy,
umowa ubezpieczenia – np. na życie, mieszkania, od skutków nieszczęśliwych zdarzeń,
umowa przechowania – jedna z jej stron zobowiązuje się do przechowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która tę rzecz w przechowanie oddaje,
umowa składu – np. przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych,
umowa spółki - rozumiana jako zawarcie umowy spółki cywilnej,
umowa poręczenia – np. poręczenia kredytu bankowego osobie trzeciej,
umowa darowizny – np. darowizny, mieszkania, samochodu,
umowa renty – opłacanie określonych kwot pieniężnych na rzecz konkretnej osoby,
umowa adhezyjna – typowymi są umowy zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcą, który posługuje się ogólnymi warunkami umów. Przykładem może być np. zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu,
umowa o dożywocie – np. dająca możliwość przebywania w nieruchomości, której nie jest się już właścicielem.

umowa rachunku bankowego – prowadzenia rachunku w banku,
umowa zlecenia – polegająca na wykonaniu pewnej czynności (zarówno za, jak i bez wynagrodzenia pieniężnego),
umowa agencyjna – np. zawierana z agentem ubezpieczeniowym a firmą ubezpieczeniową,
umowa komisu – kupno lub sprzedaż na rzecz osoby trzeciej,
umowa przewozu – przewóz osób lub rzeczy, np. przejazd PKP,
umowa spedycji – rozumiana jako przewóz rzeczy,
umowa ubezpieczenia – np. na życie, mieszkania, od skutków nieszczęśliwych zdarzeń,
umowa przechowania – jedna z jej stron zobowiązuje się do przechowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która tę rzecz w przechowanie oddaje,
umowa składu – np. przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych,
umowa spółki - rozumiana jako zawarcie umowy spółki cywilnej,
umowa poręczenia – np. poręczenia kredytu bankowego osobie trzeciej,
umowa darowizny – np. darowizny, mieszkania, samochodu,
umowa renty – opłacanie określonych kwot pieniężnych na rzecz konkretnej osoby,
umowa adhezyjna – typowymi są umowy zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcą, który posługuje się ogólnymi warunkami umów. Przykładem może być np. zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu,
umowa o dożywocie – np. dająca możliwość przebywania w nieruchomości, której nie jest się już właścicielem

- Poradnictwo w sprawach rodzinnych W zakres tych spraw wchodzić może m.in.:
 • przygotowanie pozwu rozwodowego,
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny,
 • ustalenie macierzyństwa – sprawę wytacza dziecko przeciwko matce,
 • ustalenie wysokości alimentów na dziecko, które musi płacić rodzic lub członek rodziny zobowiązany do ich uiszczania.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach cudzoziemców, uchodźców i mniejszości narodowych Są to te sprawy, które dotyczą cudzoziemców i ich statusu na terenie RP, uchodźców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych. To nie tylko sprawy związane z procedurami administracyjnymi np. nadanie statusu uchodźcy, ale również związane z życiem codziennym – dotyczące obowiązku szkolnego dzieci, grup wsparcia, kursów językowych, itd.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu prawa karnego Poniżej figurują przykładowe czyny, będące przestępstwami:
 • zabójstwo człowieka,
 • odmowa pełnienia służby zastępującej służbę wojskową,
 • przerwanie ciąży za zgodą kobiety,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
 • doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem innej osoby do obcowania płciowego,
 • podrabianie lub przerabianie dokumentu lub użycie takiego dokumentu w celu posłużenia się nim jako autentycznym,
 • kradzież.
Do spraw karnych zalicza się również sprawy związane z popełnieniem wykroczeń, do których zalicza się m.in.
 • demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu w miejscach publicznych, nielegalne przekroczenie polskiej granicy,
 • zanieczyszczenie drogi publicznej,
 • nakłonienie do żebrania osoby małoletniej, narażenie osoby małoletniej na niebezpieczną sytuację,
 • zanieczyszczenie wody, wprowadzenie do obrotu mięsa bez odpowiedniego świadectwa i oznakowania,
 • wykroczenia przeciwko mieniu – np. kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 250 zł,
 • odsprzedawanie z zyskiem biletów na koncerty, wydarzenia sportowe,
 • nieobyczajne zachowanie, umieszczenie w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitego napisu czy rysunku,
 • wyrąb lasu, uszkodzenie czyjegoś ogrodu warzywnego.

Tym, co różni wykroczenia od przestępstw się jest m.in. łagodność kar przewidzianych w przypadku popełnienia wykroczeń.

- Poradnictwo z zakresu prawa mieszkaniowego

Do kategorii tych spraw należą nie tylko problemy z mieszkaniem tzw. „własnościowym”, ale również z mieszkaniami, do których przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też lokalami socjalnymi. Jest to kategoria szeroko rozumiana, w szczególności można zaliczyć do niej sprawy związane z:

 • lokalami socjalnymi,
 • użytkowaniem wieczystym,
 • prawem do lokalu spółdzielczego po zmarłym członku rodziny,
 • prawem do lokalu socjalnego po zmarłym członku rodziny.
- Poradnictwo z zakresu prawa finansowego Do spraw tej kategorii należeć mogą kwestie związane z brakiem możliwości spłacania rat kredytów bankowych (oraz zaciągniętych w innych źródłach), nieuiszczaniem opłat za mieszkanie, lokal z którego się korzysta, czy też zaległości
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ochrony zdrowia, problemach naruszeń praw pacjenta

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony życia, zaś obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
W związku z tym, kategoriami spraw najczęściej związanymi z tą problematyką są sprawy dotyczące:

 • praw, jakie mi przysługują,
 • ocen, czy działania lekarza i personelu były zgodne z prawem,
 • błędu w sztuce lekarskiej,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza – polegająca na poniesieniu przez niego odpowiedzialności w myśl przepisów o ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także o izbach lekarskich, potocznie można mówić „sądzie lekarskim” nad czynem lekarza, w wyniku którego lekarz może być np. pozbawiony prawa wykonywania zawodu,
 • prawa do leku i świadczenia medycznego,
 • prawa do odszkodowania (rozumianego jako kwota pieniężna, której można domagać się w związku z zaistniałą szkodą) i zadośćuczynienia (mającego na celu zadośćuczynić stratom moralnym, emocjonalnym zaistniałym w związku ze zdarzeniem).
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach osób bezdomnych Sytuacja osób bezdomnych nie jest obojętna dla społeczeństwa i państwa. Wiele organizacji pozarządowych pochyla się nad losem tych osób, pomocy szukać można również u podmiotów publicznych np. w noclegowniach.
Odpowiadających na pytania o to gdzie można szukać wsparcie od państwa – posiłki, schronienie, uzyskanie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.
- Poradnictwo dotyczące łamania praw człowieka

Jest to kategoria spraw, które wiążą się z możliwością wniesienia środka prawnego w postaci skarg do międzynarodowych podmiotów odwoławczych (Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu). Wniesienie takiej skargi może spowodować  uzyskanie od państwa polskiego odszkodowania (w postaci pieniężnej) m.in. za:

 • niesłuszne skazanie oraz odbycie kary pozbawienia wolności,
 • „błędne wyroki”, decyzje administracyjne.
- Poradnictwo w sprawach dotyczących postępowań sądowych Każda sprawa, która toczy się w sądzie odbywa się według zasad określonych przepisami prawa.
Do wyżej wymienionej kategorii zaliczyć należy:

 •  ocenę zasadności wszczęcia postępowania,
 •  oszacowanie kosztów i opłat sądowych, jak również kancelaryjnych,
 •  możliwość przydzielenia osobie adwokata z urzędu,
 •  zwolnienie od kosztów sądowych,
 •  zagadnienie praw i obowiązków oskarżonego, pokrzywdzonego,
 •  pomoc w przygotowaniu pism sądowych, jak również odpowiedzi na pisma,
 •  reprezentacja przed sądem,
 •  otoczenie opieką podczas procesu (takiego wsparcia udzielają niektóre organizacje pozarządowe).

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-06-20