Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
Biura Porad Obywatelskich
Adres
Karczuwkowska 36
25-711 Kielce
woj. świętokrzyskie
Kontakt
tel. +48 413 669 402
fax. +48 413 669 418
sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl
Dni i godziny przyjmowania interesantów
Bieliny: Centrum Tradycji i Turystyki Gór świętokrzyskich, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, Poniedziałki od 16:00 do 18:15 Chmielnik: Urząd Gminy , Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik Czwartki 9:00 do 11.15 Klub Wolna Strefa, Przededworze 101 A, 26 - 020 Chmielnik, Wtorki 16:30 do 18:45 Daleszyce: Urząd Gminy i Miasta Daleszyce, , Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, Piątki 16:30 do 18:45 Miedziana Góra: „Stara Plebania” , Kostomłoty II 90, 26-085 Miedziana Góra, Wtorki 14:00 do 16:15 Mniów: Urząd Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, Wtorki 16:30 do 18:45 Pierzchnica: Klub Wolna Strefa w Pierzchnicy, ul. Mickiewicza 1, 26-015 Pierzchnica, Wtorki od 16:30 do 18:45 Włoszczowa: Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowe, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, Środy 15:15 do 17.30
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- Poradnictwo dotyczące prawa pracy i praw pracowniczych Pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa jest osoba związana z pracodawcą umową o pracę. Jeżeli zatem masz podpisaną inna umowę np. o dzieło czy umowę zlecenia, ta kategoria spraw Ciebie nie dotyczy. Jedynym wyjątkiem są sprawy, w których, w Twojej ocenie, umowy takie zostały zawarte w celu obejścia przepisów prawa i de facto świadczysz pracę.
W zakres spraw dotyczących prawa pracy wchodzą m.in.: problemy związane z uzyskaniem od pracodawcy zaległego wynagrodzenia, przypadki niezasadnych w ocenie pracowników zwolnień, łamanie regulaminu pracy, nierówne traktowanie pracowników zakładów pracy, trudne warunki wykonywania pracy, problemy z zakresem obowiązków nałożonych na pracownika, mobbing – rozumiany jako
prześladowanie, dręczenie, terror psychiczny w relacji pracownik-pracodawca, ale również pomiędzy pracownikami.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu pomocy społecznej To kategoria spraw dotycząca wszystkich obywateli znajdujących się przede wszystkim w trudnej sytuacji finansowej, lokalowej, zdrowotnej, wymagających wsparcia (stałego lub tymczasowego) ze strony państwa.
Na pomoc społeczną mogą liczyć osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności członka rodziny, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, śmierci członka rodziny.
Pomoc przyznawana przez państwo ma najczęściej formę zasiłku. Zasiłek może być przyznany jako stały, okresowy lub celowy. Oprócz zasiłku można również starać się o środki pieniężne na usamodzielnienie się, odzież, posiłki, czy lokal socjalny.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego

umowa zlecenia – polegająca na wykonaniu pewnej czynności (zarówno za, jak i bez wynagrodzenia pieniężnego),
umowa agencyjna – np. zawierana z agentem ubezpieczeniowym a firmą ubezpieczeniową,
umowa komisu – kupno lub sprzedaż na rzecz osoby trzeciej,
umowa przewozu – przewóz osób lub rzeczy, np. przejazd PKP,
umowa spedycji – rozumiana jako przewóz rzeczy,
umowa ubezpieczenia – np. na życie, mieszkania, od skutków nieszczęśliwych zdarzeń,
umowa przechowania – jedna z jej stron zobowiązuje się do przechowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która tę rzecz w przechowanie oddaje,
umowa składu – np. przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych,
umowa spółki - rozumiana jako zawarcie umowy spółki cywilnej,
umowa poręczenia – np. poręczenia kredytu bankowego osobie trzeciej,
umowa darowizny – np. darowizny, mieszkania, samochodu,
umowa renty – opłacanie określonych kwot pieniężnych na rzecz konkretnej osoby,
umowa adhezyjna – typowymi są umowy zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcą, który posługuje się ogólnymi warunkami umów. Przykładem może być np. zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu,
umowa o dożywocie – np. dająca możliwość przebywania w nieruchomości, której nie jest się już właścicielem.

umowa rachunku bankowego – prowadzenia rachunku w banku,
umowa zlecenia – polegająca na wykonaniu pewnej czynności (zarówno za, jak i bez wynagrodzenia pieniężnego),
umowa agencyjna – np. zawierana z agentem ubezpieczeniowym a firmą ubezpieczeniową,
umowa komisu – kupno lub sprzedaż na rzecz osoby trzeciej,
umowa przewozu – przewóz osób lub rzeczy, np. przejazd PKP,
umowa spedycji – rozumiana jako przewóz rzeczy,
umowa ubezpieczenia – np. na życie, mieszkania, od skutków nieszczęśliwych zdarzeń,
umowa przechowania – jedna z jej stron zobowiązuje się do przechowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która tę rzecz w przechowanie oddaje,
umowa składu – np. przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych,
umowa spółki - rozumiana jako zawarcie umowy spółki cywilnej,
umowa poręczenia – np. poręczenia kredytu bankowego osobie trzeciej,
umowa darowizny – np. darowizny, mieszkania, samochodu,
umowa renty – opłacanie określonych kwot pieniężnych na rzecz konkretnej osoby,
umowa adhezyjna – typowymi są umowy zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcą, który posługuje się ogólnymi warunkami umów. Przykładem może być np. zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu,
umowa o dożywocie – np. dająca możliwość przebywania w nieruchomości, której nie jest się już właścicielem

- Poradnictwo w sprawach rodzinnych W zakres tych spraw wchodzić może m.in.:
 • przygotowanie pozwu rozwodowego,
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny,
 • ustalenie macierzyństwa – sprawę wytacza dziecko przeciwko matce,
 • ustalenie wysokości alimentów na dziecko, które musi płacić rodzic lub członek rodziny zobowiązany do ich uiszczania.
- Poradnictwo w sprawach dotyczących prawa i postępowania administracyjnego Sprawy te dotyczą relacji obywatel-państwo.
W ich zakres wchodzą wszystkie te sprawy, które związane są m.in. z wydaniem przez organ decyzji administracyjnej np. uzyskanie pozwolenia na budowę.
Do tej kategorii spraw należą również wszystkie sprawy, które obywatel ma obowiązek załatwiać w urzędach (wydanie prawa jazdy, dowodu osobistego, przerejestrowanie samochodu).
To również sprawy, w których orzekają sądy administracyjne, czy też samorządowe kolegia odwoławcze.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach osób chorych i niepełnosprawnych Problemy, z którymi borykają się osoby chore i niepełnosprawne to nie tylko problemy związane z egzekwowaniem pomocy społecznej i świadczeń, jakie mogą uzyskać od państwa.
Na sytuację tych osób może wpływać wiele kwestii związanych z rzeczywistością nas otaczającą – stan infrastruktury, warunki pracy, traktowanie przez osoby trzecie – m. in. problem dyskryminacji, problem zapewnienia prawidłowej opieki nad osobami najbliższymi.
- Poradnictwo z zakresu spraw konsumenckich To sprawy związane m.in. z:
 • gwarancjami – na nowo zakupioną pralkę, lodówkę, czy też telewizor,
 • nieuczciwym działaniem firm (przedsiębiorstw) - np. nieuczciwe postanowienia umów, działające na niekorzyść klientów, niezgodne z prawem i zwyczajami,
 • wyłudzeniami – związane z nieuczciwą, wprowadzającą w błąd działalnością firm.
- Poradnictwo dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych Świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługują osobom, ktore znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Do tej kategorii spraw zaliczyć można sprawy związane z: postępowaniami o przyznanie rent i emerytur; pomocą w uzyskaniu dodatków rodzinnych.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu prawa karnego Poniżej figurują przykładowe czyny, będące przestępstwami:
 • zabójstwo człowieka,
 • odmowa pełnienia służby zastępującej służbę wojskową,
 • przerwanie ciąży za zgodą kobiety,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
 • doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem innej osoby do obcowania płciowego,
 • podrabianie lub przerabianie dokumentu lub użycie takiego dokumentu w celu posłużenia się nim jako autentycznym,
 • kradzież.
Do spraw karnych zalicza się również sprawy związane z popełnieniem wykroczeń, do których zalicza się m.in.
 • demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu w miejscach publicznych, nielegalne przekroczenie polskiej granicy,
 • zanieczyszczenie drogi publicznej,
 • nakłonienie do żebrania osoby małoletniej, narażenie osoby małoletniej na niebezpieczną sytuację,
 • zanieczyszczenie wody, wprowadzenie do obrotu mięsa bez odpowiedniego świadectwa i oznakowania,
 • wykroczenia przeciwko mieniu – np. kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 250 zł,
 • odsprzedawanie z zyskiem biletów na koncerty, wydarzenia sportowe,
 • nieobyczajne zachowanie, umieszczenie w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitego napisu czy rysunku,
 • wyrąb lasu, uszkodzenie czyjegoś ogrodu warzywnego.

Tym, co różni wykroczenia od przestępstw się jest m.in. łagodność kar przewidzianych w przypadku popełnienia wykroczeń.

- Poradnictwo z zakresu prawa mieszkaniowego

Do kategorii tych spraw należą nie tylko problemy z mieszkaniem tzw. „własnościowym”, ale również z mieszkaniami, do których przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też lokalami socjalnymi. Jest to kategoria szeroko rozumiana, w szczególności można zaliczyć do niej sprawy związane z:

 • lokalami socjalnymi,
 • użytkowaniem wieczystym,
 • prawem do lokalu spółdzielczego po zmarłym członku rodziny,
 • prawem do lokalu socjalnego po zmarłym członku rodziny.
- Poradnictwo z zakresu prawa finansowego Do spraw tej kategorii należeć mogą kwestie związane z brakiem możliwości spłacania rat kredytów bankowych (oraz zaciągniętych w innych źródłach), nieuiszczaniem opłat za mieszkanie, lokal z którego się korzysta, czy też zaległości
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ochrony zdrowia, problemach naruszeń praw pacjenta

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony życia, zaś obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
W związku z tym, kategoriami spraw najczęściej związanymi z tą problematyką są sprawy dotyczące:

 • praw, jakie mi przysługują,
 • ocen, czy działania lekarza i personelu były zgodne z prawem,
 • błędu w sztuce lekarskiej,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza – polegająca na poniesieniu przez niego odpowiedzialności w myśl przepisów o ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a także o izbach lekarskich, potocznie można mówić „sądzie lekarskim” nad czynem lekarza, w wyniku którego lekarz może być np. pozbawiony prawa wykonywania zawodu,
 • prawa do leku i świadczenia medycznego,
 • prawa do odszkodowania (rozumianego jako kwota pieniężna, której można domagać się w związku z zaistniałą szkodą) i zadośćuczynienia (mającego na celu zadośćuczynić stratom moralnym, emocjonalnym zaistniałym w związku ze zdarzeniem).
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ofiar wypadków drogowych i ich rodzin To sprawy, które najczęściej wiążą się z możliwością uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia, ale również z reprezentacją rodzin ofiar i samych ofiar w sądzie – podczas ewentualnego procesu.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ochrony środowiska Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ochrony środowiska
Ochrona środowiska jest niezwykle istotnym w dobie współczesnego uprzemysłowienia zagadnieniem. Podmioty specjalizujące się w tym zakresie mogą pomagać m.in. w sprawach związanych z decyzjami administracyjnymi szkodliwymi dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnych, odszkodowań, oceny oddziaływań pewnych rozwiązań na środowisko naturalne, kwestii związanych z wywłaszczeniem terenów pod nowe inwestycje.
- Poradnictwo w sprawach dotyczących postępowań sądowych Każda sprawa, która toczy się w sądzie odbywa się według zasad określonych przepisami prawa.
Do wyżej wymienionej kategorii zaliczyć należy:

 •  ocenę zasadności wszczęcia postępowania,
 •  oszacowanie kosztów i opłat sądowych, jak również kancelaryjnych,
 •  możliwość przydzielenia osobie adwokata z urzędu,
 •  zwolnienie od kosztów sądowych,
 •  zagadnienie praw i obowiązków oskarżonego, pokrzywdzonego,
 •  pomoc w przygotowaniu pism sądowych, jak również odpowiedzi na pisma,
 •  reprezentacja przed sądem,
 •  otoczenie opieką podczas procesu (takiego wsparcia udzielają niektóre organizacje pozarządowe).
- Poradnictwo specjalizujące się w postępowaniu odszkodowawczym od ubezpieczycieli Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli. W zakres tych spraw i udzielonej pomocy może wchodzić m.in. sporządzanie pism i prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielem celem otrzymania odszkodowania.
- inne sprawy Czyli te wszystkie sprawy, które nie mieszczą się we wskazanych i opisanych wyżej kategoriach.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2014-01-15