Korzystając z mapy pamiętaj, że znajdujące się tu instytucje i organizacje świadczą pomoc w większości dobrowolnie, według przyjętych przez siebie zasad i w granicach własnych możliwości. Oznacza to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku pomoc taka zostanie udzielona. Autorzy serwisu wspierają rozwój bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce, tak aby stała się ona prawem, a nie tylko możliwością obywateli. Więcej: www.ppio.eu
A A A
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem – In Corpore”
Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Adres
Franciszkańska 15
91-433 Łódź
woj. łódzkie
Kontakt
tel. +48 426 397 203
wszyscyrazem@poczta.onet.pl
Zakres spraw, którymi zajmuje się instytucja
- <br>
- Poradnictwo dotyczące prawa pracy i praw pracowniczych Pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa jest osoba związana z pracodawcą umową o pracę. Jeżeli zatem masz podpisaną inna umowę np. o dzieło czy umowę zlecenia, ta kategoria spraw Ciebie nie dotyczy. Jedynym wyjątkiem są sprawy, w których, w Twojej ocenie, umowy takie zostały zawarte w celu obejścia przepisów prawa i de facto świadczysz pracę.
W zakres spraw dotyczących prawa pracy wchodzą m.in.: problemy związane z uzyskaniem od pracodawcy zaległego wynagrodzenia, przypadki niezasadnych w ocenie pracowników zwolnień, łamanie regulaminu pracy, nierówne traktowanie pracowników zakładów pracy, trudne warunki wykonywania pracy, problemy z zakresem obowiązków nałożonych na pracownika, mobbing – rozumiany jako
prześladowanie, dręczenie, terror psychiczny w relacji pracownik-pracodawca, ale również pomiędzy pracownikami.
- Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy W zakres poradnictwa może wchodzić wsparcie dla osób, które poszukują pracy, pragną zmienić sytuację w jakiej się znaleźli, jak również konieczne jest dla nich otrzymanie stosownych zasiłków. Mogą więc to być sprawy związane z obowiązkami osób bezrobotnych i poszukujących pracy, rozwiązywaniem problemów powstałych w relacjach z powiatowymi urzędami pracy, jak również udzielaniem wsparcia w okresie podejmowania działalności gospodarczej.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu pomocy społecznej To kategoria spraw dotycząca wszystkich obywateli znajdujących się przede wszystkim w trudnej sytuacji finansowej, lokalowej, zdrowotnej, wymagających wsparcia (stałego lub tymczasowego) ze strony państwa.
Na pomoc społeczną mogą liczyć osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności członka rodziny, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, śmierci członka rodziny.
Pomoc przyznawana przez państwo ma najczęściej formę zasiłku. Zasiłek może być przyznany jako stały, okresowy lub celowy. Oprócz zasiłku można również starać się o środki pieniężne na usamodzielnienie się, odzież, posiłki, czy lokal socjalny.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego

umowa zlecenia – polegająca na wykonaniu pewnej czynności (zarówno za, jak i bez wynagrodzenia pieniężnego),
umowa agencyjna – np. zawierana z agentem ubezpieczeniowym a firmą ubezpieczeniową,
umowa komisu – kupno lub sprzedaż na rzecz osoby trzeciej,
umowa przewozu – przewóz osób lub rzeczy, np. przejazd PKP,
umowa spedycji – rozumiana jako przewóz rzeczy,
umowa ubezpieczenia – np. na życie, mieszkania, od skutków nieszczęśliwych zdarzeń,
umowa przechowania – jedna z jej stron zobowiązuje się do przechowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która tę rzecz w przechowanie oddaje,
umowa składu – np. przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych,
umowa spółki - rozumiana jako zawarcie umowy spółki cywilnej,
umowa poręczenia – np. poręczenia kredytu bankowego osobie trzeciej,
umowa darowizny – np. darowizny, mieszkania, samochodu,
umowa renty – opłacanie określonych kwot pieniężnych na rzecz konkretnej osoby,
umowa adhezyjna – typowymi są umowy zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcą, który posługuje się ogólnymi warunkami umów. Przykładem może być np. zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu,
umowa o dożywocie – np. dająca możliwość przebywania w nieruchomości, której nie jest się już właścicielem.

umowa rachunku bankowego – prowadzenia rachunku w banku,
umowa zlecenia – polegająca na wykonaniu pewnej czynności (zarówno za, jak i bez wynagrodzenia pieniężnego),
umowa agencyjna – np. zawierana z agentem ubezpieczeniowym a firmą ubezpieczeniową,
umowa komisu – kupno lub sprzedaż na rzecz osoby trzeciej,
umowa przewozu – przewóz osób lub rzeczy, np. przejazd PKP,
umowa spedycji – rozumiana jako przewóz rzeczy,
umowa ubezpieczenia – np. na życie, mieszkania, od skutków nieszczęśliwych zdarzeń,
umowa przechowania – jedna z jej stron zobowiązuje się do przechowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która tę rzecz w przechowanie oddaje,
umowa składu – np. przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych,
umowa spółki - rozumiana jako zawarcie umowy spółki cywilnej,
umowa poręczenia – np. poręczenia kredytu bankowego osobie trzeciej,
umowa darowizny – np. darowizny, mieszkania, samochodu,
umowa renty – opłacanie określonych kwot pieniężnych na rzecz konkretnej osoby,
umowa adhezyjna – typowymi są umowy zawierane przez konsumentów z przedsiębiorcą, który posługuje się ogólnymi warunkami umów. Przykładem może być np. zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu,
umowa o dożywocie – np. dająca możliwość przebywania w nieruchomości, której nie jest się już właścicielem

- Poradnictwo w sprawach rodzinnych W zakres tych spraw wchodzić może m.in.:
 • przygotowanie pozwu rozwodowego,
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa mężczyzny,
 • ustalenie macierzyństwa – sprawę wytacza dziecko przeciwko matce,
 • ustalenie wysokości alimentów na dziecko, które musi płacić rodzic lub członek rodziny zobowiązany do ich uiszczania.
- Poradnictwo w sprawach dotyczących prawa i postępowania administracyjnego Sprawy te dotyczą relacji obywatel-państwo.
W ich zakres wchodzą wszystkie te sprawy, które związane są m.in. z wydaniem przez organ decyzji administracyjnej np. uzyskanie pozwolenia na budowę.
Do tej kategorii spraw należą również wszystkie sprawy, które obywatel ma obowiązek załatwiać w urzędach (wydanie prawa jazdy, dowodu osobistego, przerejestrowanie samochodu).
To również sprawy, w których orzekają sądy administracyjne, czy też samorządowe kolegia odwoławcze.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach cudzoziemców, uchodźców i mniejszości narodowych Są to te sprawy, które dotyczą cudzoziemców i ich statusu na terenie RP, uchodźców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych. To nie tylko sprawy związane z procedurami administracyjnymi np. nadanie statusu uchodźcy, ale również związane z życiem codziennym – dotyczące obowiązku szkolnego dzieci, grup wsparcia, kursów językowych, itd.
- Poradnictwo specjalizujące się w sprawach ofiar przestępstw To nie tylko sprawy karne – związane z możliwością zgłoszenia przestępstwa, doniesieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale również sprawy związane z otoczeniem fachowym wsparciem ofiar dotkniętych przestępstwem, udzielenie im pomocy w odzyskaniu bezpieczeństwa na gruncie sytuacji, w której się znaleźli.
- Poradnictwo z zakresu spraw konsumenckich To sprawy związane m.in. z:
 • gwarancjami – na nowo zakupioną pralkę, lodówkę, czy też telewizor,
 • nieuczciwym działaniem firm (przedsiębiorstw) - np. nieuczciwe postanowienia umów, działające na niekorzyść klientów, niezgodne z prawem i zwyczajami,
 • wyłudzeniami – związane z nieuczciwą, wprowadzającą w błąd działalnością firm.
- Poradnictwo dotyczące świadczeń z ubezpieczeń społecznych Świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługują osobom, ktore znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Do tej kategorii spraw zaliczyć można sprawy związane z: postępowaniami o przyznanie rent i emerytur; pomocą w uzyskaniu dodatków rodzinnych.
- Poradnictwo w sprawach z zakresu prawa karnego Poniżej figurują przykładowe czyny, będące przestępstwami:
 • zabójstwo człowieka,
 • odmowa pełnienia służby zastępującej służbę wojskową,
 • przerwanie ciąży za zgodą kobiety,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
 • doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem innej osoby do obcowania płciowego,
 • podrabianie lub przerabianie dokumentu lub użycie takiego dokumentu w celu posłużenia się nim jako autentycznym,
 • kradzież.
Do spraw karnych zalicza się również sprawy związane z popełnieniem wykroczeń, do których zalicza się m.in.
 • demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu w miejscach publicznych, nielegalne przekroczenie polskiej granicy,
 • zanieczyszczenie drogi publicznej,
 • nakłonienie do żebrania osoby małoletniej, narażenie osoby małoletniej na niebezpieczną sytuację,
 • zanieczyszczenie wody, wprowadzenie do obrotu mięsa bez odpowiedniego świadectwa i oznakowania,
 • wykroczenia przeciwko mieniu – np. kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 250 zł,
 • odsprzedawanie z zyskiem biletów na koncerty, wydarzenia sportowe,
 • nieobyczajne zachowanie, umieszczenie w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitego napisu czy rysunku,
 • wyrąb lasu, uszkodzenie czyjegoś ogrodu warzywnego.

Tym, co różni wykroczenia od przestępstw się jest m.in. łagodność kar przewidzianych w przypadku popełnienia wykroczeń.

- Poradnictwo z zakresu prawa mieszkaniowego

Do kategorii tych spraw należą nie tylko problemy z mieszkaniem tzw. „własnościowym”, ale również z mieszkaniami, do których przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też lokalami socjalnymi. Jest to kategoria szeroko rozumiana, w szczególności można zaliczyć do niej sprawy związane z:

 • lokalami socjalnymi,
 • użytkowaniem wieczystym,
 • prawem do lokalu spółdzielczego po zmarłym członku rodziny,
 • prawem do lokalu socjalnego po zmarłym członku rodziny.
- Poradnictwo z zakresu prawa finansowego Do spraw tej kategorii należeć mogą kwestie związane z brakiem możliwości spłacania rat kredytów bankowych (oraz zaciągniętych w innych źródłach), nieuiszczaniem opłat za mieszkanie, lokal z którego się korzysta, czy też zaległości

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
Ostanio zmodyfikowano: 2013-05-21